ขั้นตอนการลบข้อมูลสมาชิก

บริษัท 20 อัพ จำกัด ที่อยู่ 12/50 หมู่ที่ 11 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745562009874 ต่อไปที่นี้ให้เรียกว่า “บริษัทฯ”

ผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ https://20up.net ทางใดทางหนึ่ง ต่อไปนี้ให้เรียกว่า “สมาชิก”

โดยทั้ง 2 ฝ่ายรับรู้และได้ทำความเข้าใจขั้นตอนการลบข้อมูลสมาชิกของบริษัทฯ อย่างถี่ถ้วนก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนการลบข้อมูลสมาชิก ดังนี้

  • สมาชิกสามารถขอแจ้งลบข้อมูลได้ผ่านอีเมล์ orderdjang20b@gmail.com
  • ตั้งหัวข้ออีเมล์ให้ชัดเจนว่า “ต้องการลบข้อมูลสมาชิก” และแจ้งชื่อ นามสกุล และอีเมลล์ที่ต้องการลบให้ชัดเจน
  • บริษัทฯจะดำเนินการลบโดย Admin ภายใน 7 วัน พร้อม Reply mail กลับเพื่อแจ้งผล
  • โดยการลบจะเป็นการลบข้อมูลที่อยู่ในระบบ WordPress ของเว็บไซต์ https://20up.net เท่านั้น ไม่รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในบริษัทจัดส่งของ เนื่องจากทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปจัดการได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลบสมาชิก สามารถสอบถามได้ทุกช่องทาง

%d bloggers like this: